Taisyklės - Eventon

Taisyklės

INFORMACIJA APIE MUS

Prekinis ženklas „Eventon“, domenas www.eventon.lt ir bet kurie kiti sub-domenai nuosavybės teise priklauso UAB, Eventon, registracijos adresas Karaliaus Mindaugo pr. 68-18, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 305436588, PVM mokėtojo kodas: LT100013081717

1. BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL PRIVATUMO

Tam, kad „Eventon“ galėtų teikti internetines renginių ir bilietų valdymo sistemos paslaugas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir įstatymais dėl duomenų apsaugos, jai yra būtina tvarkyti asmens duomenis. „Eventon“  pripažįsta privatumo svarbą ir rūpinasi tinkamu asmens duomenų apsaugos užtikrinimu. „Eventon“ palaiko tarptautinius visuotinius žmogaus teisių standartus ir visuomet stengiasi užtikrinti aukštus ir nuoseklius pagarbos privatumui standartus. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad „Eventon“ gerbia ir saugo savo klientų privatumą.

Šioje sistemoje, kartu su mūsų privatumo politika, Eventon sąlygomis ir Paslaugų teikimo sutartimi, nurodoma informacija apie mus ir teisinės sąlygos (toliau – „Sąlygos“), kuriomis Jums pateikiame internetinę renginių ir bilietų valdymo sistemą/programinį sprendimą (toliau – „Paslauga“).

Prieš ruošdamiesi naudotis mūsų teikiama paslauga, prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas ir įsitikinti, kad jos jums yra aiškios ir suprantamos. Kilus bet kokiems klausimams prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu: info@eventon.lt

2. KOKIOS SĄVOKOS NAUDOJAMOS:

Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės naudotojas, kurio asmens duomenys yra renkami „Eventon“.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Svetainės duomenų valdytojas – Eventon, UAB, juridinio asmens kodas: 305436588, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 68-18, Kaunas, Lietuva, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Svetainės duomenų tvarkytojas – Eventon, UAB, juridinio asmens kodas: 305436588, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 68-18, Kaunas, Lietuva, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Slapukas (angl. cookie)– nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

3. KOKIAIS TIKSLAIS RENKAME IR NAUDOJAME DUOMENIS

Jūsų asmens duomenų tvarkymą nustato ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679, bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą. Gerbdami savo klientų privatumą įsipareigojame tinkamai jį saugoti. 

„Eventon“  tvarko asmens duomenis tam, kad galėtų identifikuoti svetainės naudotojus administruojamose informacinėse sistemose, mūsų klientų ir jūsų klientų dalyvavimo renginiuose identifikavimui ir apskaitai. Esant jūsų sutikimui – naujienų ir informacijos apie renginius siuntimo jums tikslais bei „Eventon“  funkcijų vykdymo tikslais.

4. MŪSŲ SUTARTIS SU JUMIS

Naudodamiesi mūsų svetainės teikiamomis paslaugomis Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi kaip to reikalauja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679, bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai ir kiti teisės aktai. Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis ir sudarote privalomą sutartį su mumis, kai užsiregistruojate sistemos naudotojo paskyrą spustelėdami „Registruotis“ ir patvirtinate atskirumygtuku mūsų svetainėje, kad sutinkate su šiomis sąlygomis, arba atsisiunčiate bet kurią iš mūsų programų. Jei nesutinkate su bet kuria šių Paslaugų teikimo sąlygų dalimi, nenaudokite ir nesinaudokite Paslauga.

Sąlygos gali būti keičiamos ne nuo „Eventon“priklausančių aplinkybių. Jūs turėtumėte periodiškai tikrinti svetainę (www.eventon.lt), kad galėtumėte peržiūrėti galiojančias sąlygas. Nesidomėjimas galiojančiomis privatumo politikos sąlygomis, neatleidžia jūsų nuo kylančios atsakomybės jas privalomai žinoti. 

5. NAUDOJIMASIS PASLAUGA

Jūs turite:

  • pateikti mums tokią informaciją ir medžiagą, kurios mes galime pagrįstai reikalauti norėdami teikti Paslaugas ir užtikrinti, kad tokia informacija būtų tiksli visais esminiais aspektais;
  • palaikyti ir nedelsiant atnaujinti visą informaciją ir medžiagas, kurių mums gali reikėti, kad Paslaugos būtų teikiamos, kad jos būtų teisingos, tikslios ir išsamios;
  • bendradarbiauti su mumis visais klausimais, susijusiais su Paslauga.

Galite naudotis Paslauga parduodant bilietus internetu tik tuo atveju, jei esate renginių organizatorius arba įgaliotas renginių bilietų platintojas. Jei naudositės paslaugomis subjekto vardu, Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis šio subjekto vardu ir nurodysite, kad turite tokį įgaliojimą.

Prieiga prie Paslaugos gali būti laikinai ir be įspėjimo sustabdyta sistemos gedimo, techninės priežiūros ar remonto atveju, arba dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo paslaugų teikėjo veiklos. Jūsų prieiga prie Paslaugos taip pat gali būti laikinai sustabdyta arba jūsų paskyra gali būti atšaukta bet kuriuo metu, mūsų nuožiūra, įskaitant (bet neapsiribojant), jei mes turime įtarimą, kad naudojate Paslaugą nesąžiningais ar nusikalstamais tikslais, jei mums pataria teisėsaugos institucijos arba jei nesumokėjote paslaugos mokesčio (tokiu atveju mes paprastai jums pranešame iš anksto).

6. MOKĖJIMO METODAI

„Eventon“  yra internetinė paslauga. Užsiregistruodami turėsite tiesioginę prieigą. Yra du mokėjimo būdai: fiksuotas mėnesio mokestis, kuris yra mokamas kiekvieną mėnesį už ateinantį mėnesį, arba mokestis už kiekvieną į renginį užsiregistravusį dalyvį ar parduotą bilietą. Išsamesnę informaciją, kaip rinkti mokesčius, rasite 9 skyriuje.

Norėdami panaikinti savo paskyrą, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: info@eventon.lt ir pateikti savo paskyros informaciją

Panaikinus paskyrą, mes neatlyginsime jokių mokesčių, sumokėtų už paslaugą, ar bet kokių kitų patirtų išlaidų.

7. MŪSŲ SANTYKIAI SU MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAIS

Visos sumos, mokėtinos Jums ir mokamos Jūsų už mūsų teikiamas Paslaugas, yra administruojamos ir mokamos naudojant išorės mokėjimo paslaugų teikėjus (įskaitant PaySera, NeoPay, Stripe). Atitinkamai Jums bus taikomi terminai, sąlygos ir įkainiai, reglamentuojantys atitinkamus išorės mokėjimo paslaugų teikėjų santykius su savo klientais.

Mes nesame susiję ir neturime jokių tarpininkavimo ar darbo santykių su jokiu išorės mokėjimo paslaugų teikėju ir nesame atsakingi už bet kokius nuostolius, išlaidas, mokesčius ir bet kokio pobūdžio nuobaudas, nuo bet kurių išorinių mokėjimo paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo.

8. MŪSŲ SANTYKIAI SU JŪSŲ KLIENTAIS

Mes teikiame Jums paslaugą ir neturime tiesioginio ryšio su Jūsų klientais. Kai per Sistemą parduodate bilietus arba vykdote savo klientų registracijas, sutartiniai santykiai yra tarp Jūsų ir Jūsų klientų. Jūs esate atsakingi už savo pardavimo sąlygų teikimą savo klientams, todėl mes nukreipsime visas Jūsų klientų užklausas Jums. Jūs sutinkate ir įsipareigojate nenukreipti savo klientų užklausų mums.

Toliau pateiktame 11 skyriuje, mes nurodome kaip naudojame Jūsų klientų asmens duomenis.

Jūs turėsite mus laikyti visiškai nepažeidžiamais ir atriboti nuo visų reikalavimų, dėl išlaidų ir žalos padengimo, tiek faktinių, tiek ir pasekmių, kylančių iš kokių nors priežasčių, susijusių su:

  • bet kokiais ginčais su vienu ar keliais savo klientais;
  • ir/arba savo santykių su savo klientais.

9. MOKESČIAI

Pradedant naudotis mūsų www.eventon.lt sistemos prenumerata, Jūsų bus paprašyta mokėti internetu. Tai sukurs galimybę naudotis mūsų paslaugomis. Mokėjimus tvarko trečiosios šalies sistema. Kai kuriais atvejais mes galime išrašyti Jums sąskaitas už Sistemos teikimą, tokiu atveju Jūs privalote apmokėti sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Neapmokėjus sąskaitos laiku mes galime:

  • priskaičiuoti 0,2% palūkanų už kiekvieną pavėluotą dieną, kurias turite apmokėti nedelsiant;
  • sustabdyti Sistemos teikimą, iki kol mokėjimas bus visiškai atliktas.

10. NAUDOJIMASIS MŪSŲ SISTEMA

Jūsų naudojimąsi mūsų sistema reglamentuoja sistemos naudojimo sąlygos. Prašome atidžiai perskaityti taisykles, nes taisyklėse yra svarbių, Jums taikomų, terminų.

11. KLIENTŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti. Tokia informacija Jums gali būti suteikta neatlygintinai, nebent Jūsų prašymai bus nepagrįsti ar neproporcingi, visų pirma dėl pasikartojančio turinio. 

Bet kokiems Jūsų klientų ir dalyvių asmeniniams duomenims, kurie Jūsų vardu tvarkomi kaip paslaugos dalis („Kliento duomenys“), mes ir Jūs – abu sutinkame, kad Jūs esate duomenų valdytojas, o mes esame duomenų tvarkytojai, susiję su šiais duomenimis. Mes apdorojame Klientų duomenis, kuriuos Jūs suteikiate mums tik tam, kad galėtume suteikti Jums Paslaugą ir vykdyti jurisdikcinius nurodymus. Mes taikome tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume tokius asmens duomenis, kurie yra lygiaverčiai Jūsų pateiktiems duomenims. Duomenų apdorojimo tvarkymui mes galime paskirti subtvarkytojus tam tikroms asmens duomenų tvarkymo dalims, tačiau, tik tuo atveju, jei subtvarkytojas prisiima tokius pačius įpareigojimus kaip ir mes, kaip duomenų tvarkytojas.

Jūs pripažįstate ir suprantate, kad mes esame priklausomi nuo Jūsų nurodant, kokiu mastu mes turime teisę naudoti ir apdoroti jūsų pateiktus asmens duomenis. Dėl to mes nebūsime atsakingi už duomenų subjekto pateiktus ieškinius, atsirandančius dėl bet kokių mūsų veiksmų ar neveikimo, jei tokie veiksmai ar neveikimas buvo dėl Jūsų suteiktų instrukcijų. Kai Jūsų klientams yra siunčiami sisteminiai el. laiškai (pvz. Užsakymo patvirtinimo el. laiškai), registracijos metu Jūsų nurodytas el. paštas pagal numatytuosius nustatymus yra „el. pašto adresas”, kuriuo Jūsų klientai gali patogiai atsakyti ir bendrauti su Jumis tiesiogiai, bet kuriais klausimais. Šiuos nustatymus galite pakeisti valdymo skydelyje, jei nenorite, kad Jūsų sąskaitos el. pašto adresas būtų naudojamas Jūsų renginių dalyviams.

Teikdami Paslaugą, mes galime perduoti asmens duomenis (įskaitant kliento duomenis) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie gali saugoti ir apdoroti šiuos asmeninius duomenis ne EEE esantiems serveriams (įskaitant duomenų atsargines kopijas). Jei mes tokiu būdu perduosime Kliento duomenis už EEE ribų, mes imsimės atitinkamų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad kliento duomenys ir toliau būtų apsaugoti (paprastai per trečiąsias šalis, sutinkančias laikytis Europos Komisijos patvirtintų sutartinių įsipareigojimų jų standartinėmis sąlygomis). Jei naudodami Sistemą eksportavote kliento duomenis (pvz., eksportuodami sąrašą kaip skaičiuoklę, atsisiųsdami duomenis į registracijos programą), Jūs esate atsakingi už tai, kad jūs naudojate šiuos kliento duomenis, laikantis duomenų apsaugos įstatymų, tarp jūsų ir jūsų kliento galiojančių sąlygų.

12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Visos intelektinės nuosavybės teisės, atsirandančios dėl Paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis, ar su jomis susijusios, priklauso mums. Jūs pripažįstate, kad naudodami trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, Jūs jas gavote legaliai ir nepažeidžiate jokių intelektualinės nuosavybės teisių. Visos mūsų medžiagos, įranga, veikimo principai, dokumentai ir kita nuosavybė yra mūsų išskirtinė nuosavybė.

Šiame skyriuje „Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia visus patentus, teises į išradimus, naudingus modelius, autorių ir gretutines teises, prekių ženklus, paslaugų ženklus, prekybinius, verslo ir domenų pavadinimus, teises į prekybą ar sukūrimą, teises į prestižą arba ieškinį dėl netinkamos perdavimo, nesąžiningos konkurencijos teisės, dizaino teisės, teisės į kompiuterių programinę įrangą, duomenų bazės teisė, topografijos teisės, moralinės teisės, konfidencialios informacijos (įskaitant praktinę patirtį ir komercines paslaptis) ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės teises kiekvienu atveju, ar jis yra registruotas ar neregistruotas, įskaitant visas paraiškas dėl tokių teisių atnaujinimą ar pratęsimą, taip pat visas panašias arba lygiavertes teises ar apsaugos formas bet kurioje pasaulio dalyje.

13. REKOMENDAVIMO SISTEMA

Rekomendavimo sistema, rekomenduojant naujus klientus į www.eventon.lt turi atitikti šias sąlygas:

Potencialūs klientai turi ateiti į jūsų svetainę naudodami stebėjimo nuorodą. Jie turi užsiregistruoti ir sėkmingai sumokėti už mokamą planą. Jie anksčiau nebuvo www.eventon.lt klientais, ir jie nėra asmenys, dirbantys esamų klientų įmonėse.

Nors mes galime stebėti lankytojus naudojant slapukus (angl. – cookie), yra atvejų, kai slapukų stebėjimas gali neveikti, pvz., jei jie turi slapukų blokatorių arba jie naudoja skirtingus kompiuterius. Tais atvejais, kai negalime sekti žmonių, kuriuos rekomendavote slapukų pagalba, mes negalėsime priskirti kliento, kaip Jūsų rekomendacijos.

Mes sumokėsime jūsų rekomendacijos atlygį per PaySera, NeoPay arba Stripe mokėjimą, priklausomai nuo to, kurį pasirinkote.

Rekomenduoti klientai, kurie sistemoje jau yra užsiregistravę ar yra rekomenduoti kito asmens, prieš jus nebus laikomi tinkamais. Nurodytų klientų tinkamumas sprendžiamas mūsų nuožiūra.

14. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Nors mes stengiamės užtikrinti, kad paslauga būtų prieinama 24 valandas per parą, mes negarantuojame, kad Paslauga yra prieinama, ir nebūsime atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių Paslauga nebus pasiekiama bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu.

Prieiga prie Paslaugos gali būti laikinai ir be įspėjimo sustabdyta dėl sistemos gedimų, techninės priežiūros ar remonto atveju, arba dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų kontrolės.

Mes negarantuojame dėl sistemos turinio tikslumo, išsamumo ir baigtumo. Galime bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti sistemos duomenis ar Paslaugų funkcionalumą. Sistemoje esantys duomenys gali būti pasenę, ir mes neprisiimame įsipareigojimų atnaujinti tokių duomenų.

Paslauga (įskaitant visą techninę ir programinę įrangą, kurią sudaro Paslauga) ir sistemos duomenys pateikiami „tokie, kokie yra“, be jokių sąlygų ar garantijų. Atitinkamai, tiek, kiek leidžia įstatymai, mes suteikiame Jums sistemą ir Paslaugą, remdamiesi tuo, kad neprisiimame jokių pareiškimų, garantijų, sąlygų (įskaitant, bet neapsiribojant, tinkamos kokybės įstatymo numatytomis sąlygomis bei įgūdžių naudojimo), kurie, išskyrus šias Taisykles, gali turėti įtakos sistemai ar Paslaugai.

15. ATSAKOMYBĖ

Mes ir mūsų darbuotojai bei atstovai atsiribojame nuo bet kokios atsakomybės už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos Jūs, arba trečioji šalis, galite patirti (įskaitant, bet apribojant, bet kokiu tiesioginiu, netiesioginiu, baudžiamąjį ar atitinkamą nuostolį ar nuostolius ar bet kokį nuostolį prarasti pelną, prarasti prestižą, prarasti ar sugadinti duomenis arba nuostolius ar nuostolius, atsirandančius dėl bet kokio verslo nutraukimo, kuris yra susijęs su deliktu (be kita ko, neatsargumu), sutartimi ar kitu atveju) dėl interneto sistemos ar, nesugebėjimo naudotis Sistema ar Paslauga rezultatų, bet kokios sistemos, susijusios su svetaine ar duomenys tose svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl nuostolių ar žalos, atsiradusios dėl virusų, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, programinę įrangą, duomenis ar kitą turtą dėl to, kad naudojatės sistema ar paslauga ar mobiliosiomis programomis, bilietų skenavimui ir registravimui. Bet kuriuo atveju Eventon atsakomybė yra ribojama Jūsų sumokėta suma Eventon už Paslaugas.

16. VALDYMO TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus. Ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių, priklauso išimtinei jurisdikcijai arba Lietuvos teismams.