Taisyklės pirkėjams Eventon

Pirkėjams

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Taisyklės – naudojimosi Eventon sistema taisyklės.

1.2. Renginys – organizatoriaus organizuojamas renginys: konferencija, koncertas, seminaras, sporto varžybos ar bet koks kitas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.

1.3. Eventon platfroma arba sistema – autorinėmis teisėmis Eventon priklausanti renginių ir bilietų valdymo platforma (sistema), pasiekiama adresu www.eventon.lt

1.4. Bilietas – Eventon sistemos sugeneruotas dokumentas, kuris suteikia teisę patekti į Organizatoriaus organizuojamą konkretų Renginį, kuriame nurodytas Renginio pavadinimas, Renginio vieta ir data, QR kodas, kita Organizatoriaus pateikta informacija.

1.5. Organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, sukūręs renginį Eventon platformoje ir parduodantis ar platinantis Bilietus. Organizatoriaus duomenys pateikiami prie Renginio informacijos.

1.6. Eventon – UAB Eventon, juridinio asmens kodas: 305436588, buveinės adresas – Karaliaus Mindaugo pr. 68-18, Kaunas, kuri sukūrė, palaiko ir plėtoja Eventon platformą ir kuriai priklauso visos šios platformos intelektinės nuosavybės teisės.

1.7. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis/nusipirkęs Bilietą per Eventon platformą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės įsigalioja asmeniui perkant BilietąEventon sistemoje. Asmuo, naudodamasis Eventon platforma pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

2.2. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Eventon platforma sąlygas gaunant informaciją apie Renginius, perkant Bilietus, pateikiant informaciją Organizatoriams, kitas naudojimosi platforma sąlygas.

2.3. Eventon pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.eventon.lt. Asmenims, besinaudojantiems Eventon platforma, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.

3. Naudojimasis Eventon platforma

3.1. Eventon yra renginių ir bilietų valdymo platforma bei pardavimo sistema, suteikianti galimybę Organizatoriams skelbti informaciją apie Renginius, Organizatorius, o Pirkėjams – galimybę įsigyti Bilietą iš Organizatoriaus.

3.2. Eventon neorganizuoja, neteikia Pirkėjams Bilietų platinimo/pardavimo paslaugų, neteikia informacijos apie Renginius, o suteikia Eventon sistemą, skirtą informacijos tarp Organizatoriaus ir Pirkėjo keitimuisi, Bilietų platinimui bei galimybę Pirkėjui įsigyti Bilietą. Bilietus Pirkėjams platina/parduoda ir informaciją tiesiogiai teikia Organizatorius.

3.3. Renginio Organizatoriaus duomenys nurodomi prie kiekvieno konkretaus Renginio.

3.4. Bilietus įsigyti gali asmenys, susipažinę ir sutinkantys laikytis šių Taisyklių reikalavimų bei turintys teisę ir galimybes sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys, kurių veiksnumas šioje srityje neapribotas, turintys technines galimybes atsiskaityti už bilietą, gauti elektroninį bilietą ir atitinkantys specialius Organizatoriaus nustatytus kriterijus, jei tokie atitinkamam Renginiui būtų taikomi.

3.5. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Bilietą į Renginį, neturi registruotis Eventon sistemoje. Pirkėjas tiesiog išsirenka norimą Renginį, pasirenka pirkimo funkciją, suveda norimą bilietų skaičių, pateikia savo galiojantį elektroninio pašto adresą, kitą Organizatoriaus prašomą informaciją apie Pirkėją, suteikia Eventon sistemos prašomus patvirtinimus ir sutikimus bei leidimą perduoti jo duomenis Organizatoriui.

3.6. Už Bilietą Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis Eventon platformoje integruotais elektroniniais mokėjimo būdais. 

3.7. Bilietas turi būti apmokėtas per 10 min. nuo užsakymo pateikimo. Pavėlavęs apmokėti Bilietą, Pirkėjas prisiima riziką, kad Bilietas nebus nusipirktas ir pateiktas. Dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turės kreiptis tiesiogiai į Organizatorių;

3.8. Bilietai Pirkėjui išduodami tik sumokėjus visą Bilietų kainą. Bilieto pirkimo metu, Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Bilietą, sugeneruotas elektroninis Bilietas yra išsiunčiamas Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą jis prisiima atsakomybę, kad Bilietai jam gali būti neišsiųsti. Tokiu atveju dėl Bilieto gavimo ar lėšų už Bilietą atgavimą Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.

3.9. Norėdamas patekti į Renginį, Pirkėjas pateikia Organizatoriui atspausdintą Bilietą arba parodo jį mobilaus įrenginio ekrane.

3.10. Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaitą už Bilietus, gali tai pasirinkti bilietų pirkimo proceso metu. Sąskaitą už Bilietus išrašo Organizatorius.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas privalo:

4.1.1. tinkamai ir laiku apmokėti už įsigyjamą Bilietą;

4.1.2. teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis;

4.1.3. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Eventon bei Organizatorių viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Eventon nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

4.1.4. apmokėti bilietus per 10 min. nuo užsakymo pateikimo;

4.1.5. prieš įsigijant Bilietus įvertinti visas Renginio, į kurį yra įsigyjami Bilietai, vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas Renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa aktualia Bilietų įsigijimo ir Renginio vykdymo informacija, pasidomėti Renginio Organizatoriaus duomenimis ir kt. Dėl papildomos informacijos Pirkėjas turi kreiptis į Organizatorių.

4.2. Pirkėjui draudžiama:

4.2.1. klastoti Bilietus, juos kopijuoti, taip pat panaudoti Bilietus ar juos įsigyti neteisėtu būdu;

4.2.2. pardavinėti Eventon sistemos sugerentuotus Bilietus, negavus Eventon bei Organizatoriaus leidimų;

4.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Eventon platformos veikimui; 

4.2.4. atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Eventon platformai.

4.3. Apie neteisėtą Pirkėjo veiklą bus informuojamos teisėsaugos institucijos.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis Eventon sistema, prisiima visą atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus galimus padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą.

4.5. Prieš vykstant į Renginį rekomenduojama pasidomėti, ar nepasikeitė Renginio laikas, vieta, kitos svarbios sąlygos.

4.6. Pirkėjai naudojasi interneto tinklapiu savo rizika. Eventon negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis interneto tinklapiu nekils jokių techninių trikdžių, neskalndumų ar problemų.

5. Su Renginiu susijusios aplinkybės

5.1. Už Renginio paslaugų kokybę, jo įvykimą, atšaukimą, pakeitimą, tikslų informacijos apie Renginį, jo sąlygų pasikeitimo pateikimą atsako Organizatorius. Dėl bet kokių su Renginiu bei Bilietais susijusių aplinkybių Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.

5.2. Renginio sąlygas nustato Organizatorius. Dėl šios priežasties Renginio paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Eventon nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bilietai, teikimo sąlygų.

5.3. Jei Organizatorius atšaukė Renginį ar kitaip informavo apie tai, kad Renginys neįvyks ar pasikeitė jo įvykimo data, vieta ar kiti svarbūs kriterijai, ir dėl to yra stabdomas Bilietų galiojimas, Pirkėjai dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.

5.4. Pirkėjas dėl negautų Bilietų, Bilietų pakeitimo, Bilietų praradimo, negaliojančių Bilietų turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.

5.5. Eventon, gavusi pretenzijas, susijusias su Renginiu, persiunčia jas tiesiogiai Organizatoriui.

6. Eventon atsakomybė

6.1. Eventon pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Organizatorių platinami Bilietai, teikimo sąlygų, nėra atsakinga už Bilietų galiojimą, jų sustabdymą, atnaujinimą ir pan. Eventon nenustato Renginių kainų, Renginio paslaugos teikimo sąlygų, neskirsto vietų, nenustato kitų paslaugų teikimo kriterijų, nėra atsakinga už Renginio paslaugų kokybę, jo turinį, įvykimą, atitikimą teisės aktų reikalavimams bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Renginio paslaugos Pirkėjams teikiamos pagal Organizatorių nustatytas taisykles. Informacija apie paslaugas, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję Bilietus, ir jų teikimo sąlygos pateikiamos kreipiantis tiesiogiai į atitinkamą Organizatorių.

6.2. Eventon neatsako už žalą, kilusią dėl Eventon sistemos sutrikimų, siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, el. pašto veiklos sutrikimų, virusų, trečiųjų asmenų taikomų apribojimų (įskaitant bankus, interneto paslaugų teikėjus ir kitus trečiųjų asmenų sprendimus taikyti sankcijas, ribojančias Eventon, Organizatoriaus ar Pirkėjo veiklą ar pan.), kurią Pirkėjai tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamiesi Eventon sistema.

6.3. Eventon neatlygina žalos, susijusios su įsigytais Bilietais ar Renginiais.

7. Kitos sąlygos

7.1. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms, Eventon platformos veikimas ir galimybė įsigyti Bilietus gali būti laikinai sustabdyta ar nutraukta.

7.2. Visos Bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Eventon.

7.3. Visi kilę su Eventon susiję ginčai pirmiausia turi būti sprendžiami taikiomis derybomis su Eventon. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Eventon klientų aptarnavimo centrą: info@eventon.lt

 7.4. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į Europos vartotojų centrą.

 7.5. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal Eventon buveinės vietą, išskyrus atvejus, kada Pirkėjas yra fizinis asmuo (vartotojas) ir pasirenka ginčo nagrinėjimo vietą pagal savo gyvenamąją vietą.